Privacyverklaring  van Stichting Gemeenschapshuis Gassel (SGG) de Viersprong
  1. Introductie In dit overzicht wordt aangegeven hoe SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel). SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar vrijwilligers. Persoonsgegevens van vrijwilligers en gebruikers/huurders worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  2. Persoongegevens De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Hieronder vallen ook foto en videobeelden die aan deze definitie voldoen..
  3. Gegevens over bezoek website van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.
  4. Persoonsgegevens vrijwilligers en gebruikers/huurders Persoonsgegevens van vrijwilligers en gebruikers/huurders worden door SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan aan SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft verstrekt aan SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel).SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: –   het uitoefenen van de doelstellingen van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel), → het opnemen van contact met u → het versturen van informatie aan u –   het bijhouden van een vrijwilligersadministratie –   het voldoen aan wettelijke verplichtingen.Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt? Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  heeft de verplichting om aan de gemeente Grave bepaalde gegevens te verstrekken indien noodzakelijk, bv. t.b.v. de vrijwilligersverzekering of subsidieaanvraag..Commercieel gebruik SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn.Bewaren van persoonsgegevens SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
  1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd? SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) neemt te allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
  2. Verwijzingen naar andere websites De website van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) kan verwijzingen naar websites van andere organisaties en bedrijven bevatten. SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die andere organisaties en bedrijven. SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  raadt u aan om het privacy beleid van de desbetreffende organisaties en bedrijven te raadplegen. De verwijzingen op de website van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) kunnen cookies gebruiken. Deze cookies zijn gecreëerd door de organisaties en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwijzingen. SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel)  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze cookies.
  3. Uw privacy rechten U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.
  4. Wijzigingen van het privacybeleid Het bestuur van SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel) behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Check daarom regelmatig dit beleid om op de hoogte te blijven van de meest recente versie.
  5. Contact Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot SGG de Viersprong (Stichting Gemeenschapshuis Gassel).